Citáty o poznanie

Zbierka citátov na tému poznanie, jedlo, vedomosť, život.

Najlepšie citáty o poznanie

Tennessee Williams fotka
Oscar Wilde fotka

„Nie som dosť mladý na to, aby som vedel všetko.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Lao-c' fotka
Platón fotka
Albert Einstein fotka

„Každý blázon môže niečo vedieť. Podstatou je, tomu aj rozumieť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

„Vedomosti nie sú silou, kým nie sú využité.“

—  Dale Carnegie americký spisovateľ a prednášajúci 1888 - 1955

Friedrich Nietzsche fotka

„Na svete existujú dva typy ľudí: tí, ktorí chcú vedieť, a tí, ktorí chcú veriť.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Will Durant fotka

„Veda nám dáva poznanie, ale len filozofia nám môže dať múdrosť.“

—  Will Durant americký historik, filozof a spisovateľ 1885 - 1981

Theodore Roosevelt fotka
Arthur Conan Doyle fotka

Všetky citáty o poznanie

Celkom 260 citátov o poznanie, filtrovať:

Mahátma Gándhí fotka
Charles Darwin fotka

„Najvyšším stupňom morálnej kultúry, ku ktorému môžeme dospieť, je poznanie, že by sme mali ovládať svoje myšlienky.“

—  Charles Darwin britský prírodovedec, autor knihy "O pôvode druhov prostredníctvom prirodzeného výberu" 1809 - 1882

Adolf Hitler fotka
William Faulkner fotka
Kathleen Norris fotka

„Utrpenie a bolesť sú vždy záväzné pre veľké poznanie a hlboké srdce.“

—  Kathleen Norris 1880 - 1966

Zločin a trest
Prisudzované výroky

Arthur Schopenhauer fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Diabol má tú najširšiu vyhliadku na Boha. A preto sa od neho drží tak ďaleko. Diabol, ako najstarší priateľ poznania.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

William James fotka

„Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja, môžeme zmeniť svoj život.“

—  William James americký filozof, psychológ a pragmatik 1842 - 1910

Prisudzované výroky

Citát „Nikdy toho nechci veľa vedieť. Čím menej toho človek vie, tým ľahšie sa mu žije. Poznanie robí človeka slobodným - ale nešťastným.“
Erich Maria Remarque fotka
Albert Einstein fotka
Benjamin Franklin fotka

„Ak viete, ako minúť menej než si zarobíte, máte kameň mudrcov.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Chalíl Džibrán fotka
Mircea Eliade fotka

„Mnohokrát túžime po poznaní inej pravdy len zásluhou sklamania.“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Voltaire fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Rytier poznania musí byť schopný nielen milovať svojich nepriateľov, ale taktiež nenávidieť svojich priateľov.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Friedrich Nietzsche fotka

„Poznanie by nás lákalo oveľa menej, keby na ceste k nemu nebolo treba prekonávať toľko hanby.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Friedrich Nietzsche fotka

„Presvedčenie je viera, že na istom stupni poznania sme našli definitívnu pravdu.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Friedrich Nietzsche fotka

„Ľudia pomalí v poznávaní sa domnievajú, že pomalosť patrí k poznaniu.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Richard Bach fotka
Isaac Asimov fotka

„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“

—  Isaac Asimov americký autor 1920 - 1992

en: The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Prisudzované výroky

Fulton J. Sheen fotka
Francis Bacon fotka

„Poznanie je sila.“
Nam et ipsa scientia potestas est.

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Meditationes Sacræ. De Hæresibus, 1597
Potvrdené výroky

Albert Einstein fotka
Stephen Hawking fotka

„Najväčším nepriateľom poznania nie je nevedomosť, je ním ilúzia poznania.“

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik, kozmológ 1942 - 2018

The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. (en)
Prisudzované výroky
Varianta: Najväčším nepriateľom poznania nie je ignorancia, je ním ilúzia poznania.

Ján Pavol II. fotka
Lao-c' fotka
Pavol VI. fotka
Marilyn Monroe fotka
Platón fotka

„Ani poznanie všetkého neprináša šťastie, pretože na to stačí vedieť iba rozoznať dobro od zla.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Ani všetka múdrosť sveta neprináša šťastie, pretože na to stačí iba vedieť rozoznať dobro od zla.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Leonardo Da Vinci fotka
Aristoteles fotka

„Čím viac viete, tým viac viete, že neviete.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Vincent Van Gogh fotka
Eleanor Roosevelt fotka
Citát „Láska niekedy bolí. Keby to tak nebolo, nikto by si ju nevážil. Veľká láska sa rodí z veľkého poznania.“
Leonardo Da Vinci fotka
Gustáv Husák fotka

„Keď skúmame dejiny, nachádzame v nich dosť mien, pri ktorých iba titul a hodnosť čosi hovorí; za leskom titulu je však prázdnota. Sú to čierni pasažieri histórie. A nájdeme i iné postavy, hoc aj bez štátnych titulov a hodnosti, v ktorých akoby sa stelesnila problematika doby, ktoré sú symbolmi potrieb, bojov a ilúzií svoje spoločnosti, sú míľnikmi na vývinovej ceste svojho národa. Takouto svetovou postavou v slovenskej histórii je Ľudovít Štúr … Vybral si cestu tŕnistú, lebo si uvedomuje svoju povinnosť voči spoločnosti, voči dejinám. Štúr pochopil vývinovú tendenciu modernej doby a že sa jednoznačne postavil na stranu "utisnutých a odhodených" ľudových vrstiev i národov. Za ich slobodu a lepší život formujú štúrovci prvý dobe zodpovedajúci politický a národný program Slovákov, stmeľujú a zjednocujú uvedomelé sily v národe, organizujú politický i ozbrojený zápas za revolučné požiadavky ľudu a národa, vyvolávajú prvý krát v našich dejinách uvedomelý masový revolučný pohyb. … Z poznania zúfalej situácie ľudových más, z túžby zmeniť ju vytvára skupina štúrovskej inteligencie, nezaťažená rodovými či majetnými výsadami, revolučno-demokratický program odstránenia feudalizmu a zrušenia poddanstva. … Mnoho súdov bolo vyslovené o týchto udalostiach, od súčasníkov i v neskorších rokoch, z pozícií jednotlivých národov i zo širších hľadísk európskej revolúcie. Niektoré novinárske poznámky Marxa a Engelsa, písané v priebehu udalostí bez možnosti bližšieho poznania a analyzovania špecifických podmienok a situácie revolúcie v Rakúsku a Uhorsku, boli neskôr kanonizované ako posledný súd histórie. …. V súhrnom pohľade je úloha Štúra a jeho spolubojovníkov v našej národnej histórii vysoko pozitívna a obdivuhodná. Objektivizovali a predstavovali potreby a požiadavky ľudových más, bojovali za ne. Tvoria základný článok vývinovej reťaze našej novodobej histórie. … Čítajte dejiny nášho národa. Nie tie vymyslené pre dokórum jedného režimu, ktorý si ako parvenu zakupoval lepšiu minulosť, ale tie hybné sily, ktoré národ udržali, uvedomili, politicky formovali. V máloktorom národe sú jeho politické dejiny tak históriou jeho kultúrneho vývoja, kultúrnych osobností ako u nás. Štúrova skupina, ktorá prvá politicky viedla náš národ, dávala mu sociálny i hospodársky program, ba dokonca do zbrane ho mobilizovala, neboli to sami básnici, spisovatelia, novinári, kultúrni činitelia? Kuzmány, Janko Kráľ, Vajanský a všetci ostatní, stĺpy našej našej národnej kultúry, boli nositeľmi politického zápasu u nás. … Táto symbióza skutočnej kultúry s progresívnou politikou zostala v nás do dnešného dňa. Nedívajte sa na voľby a na manifestácie, ale na myšlienky, ktoré obstáli v posledných 28. rokoch. Bola to koncepcia Hlinku a Tuku alebo Hodžu a Dérera a ich početných ampliónov, na ktorú by mohol národ dnes nadväzovať? Alebo to bola tá podľa Štúra, pohybujúca a zapaľujúce iskra ducha ľudského, ktorú nachádzame v dielach Novomeského, Smreka, Jilemnického, Kráľa, Jesenského, v článkoch Clementisa v kultúrnom a umeleckom podaní toľkých avantgardných činiteľov a v politickom formulovaní socialistického hnutia u nás? Komunistické hnutie a kultúra bili sa za to isté, i keď dakedy na rozličných frontoch: za slobodu človeka, za pravdu a krásu v ľudskom spoločenstve. K týmto zdrojom národných a kultúrnych síl sa vraciame, ked robíme jeden a chystáme sto krokov dopredu."“

—  Gustáv Husák slovenský komunistický politik 1913 - 1991

Potvrdené výroky
Zdroj: Štefan Drug: Štúrov program na našich zástavách

Bertrand Russell fotka
Carlo Goldoni fotka
Erich Fromm fotka
Jan Amos Komenský fotka

„Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Prisudzované výroky

Hans Urs Von Balthasar fotka

„Pokora nieje žiadna čnosť, ale poznanie, že nám všetky čnosti chýbajú.“

—  Hans Urs Von Balthasar švédsky katolícky teológ 1905 - 1988

Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka

„Existujú tri mimoriadne tvrdé veci: oceľ, diamant a poznanie seba samého.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Hérakleitos fotka
Thomas Jefferson fotka
André Maurois fotka
Paulo Coelho fotka
Hérakleitos fotka
Albert Einstein fotka
Brian Warner fotka
George Orwell fotka
Ernst Feuchtersleben fotka
Aldous Huxley fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka
Isaac Newton fotka

„To, čo vieme, je kvapka, čo nevieme, je oceán.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Buddha fotka

„Koreňom zla je nedostatok poznania.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Andrej Danko fotka
Geogra Carlin fotka
Carl Friedrich Gauß fotka

„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“

—  Carl Friedrich Gauß nemecký matematik a fyzikálny vedec 1777 - 1855

Potvrdené výroky
Zdroj: Dušan Jedinák: Carl Friedrich Gauss – klasik i modernista matematiky http://www.matmix.sk/download.php?type=categories&itemid=269

Arthur Schopenhauer fotka

„Viera a poznanie sú ako 2 misky váh; čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá.“

—  Arthur Schopenhauer nemecký filozof 1788 - 1860

Prisudzované výroky
Varianta: Viera a poznanie sú ako dve misky váh; čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá.

Gilbert Keith Chesterton fotka

„Veľká láska sa rodí z malého poznania.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Svatý Tomáš Akvinský fotka
Rámakrišna fotka

„Najvyššie poznanie vedie k tomuto stotožneniu, nevedomosť, naopak, vedie k mnohosti.“

—  Rámakrišna Indický hinduistický mních a filozof 1836 - 1886

Prisudzované výroky

Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Ján Pavol II. fotka
Matka Tereza fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Sókratés fotka

„Ozajstná múdrosť je v poznaní vlastnej nevedomosti.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Albert Einstein fotka
Bertrand Russell fotka
Christian Friedrich Hebbel fotka
Sókratés fotka
Jane Austen fotka
Platón fotka

„Znalosť slov vedie k poznaniu vecí.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Miroslav Válek fotka

„Poézia je poznanie plus ilúzia. Preto sa poézia tak podobá životu. Ale iba mladí, bez ohľadu na vek, veria ilúzii, napriek poznaniu. To sú tí praví čitatelia poézie.“

—  Miroslav Válek slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991

výber Básnické dielo, str. 379
Prisudzované výroky

Mary Ward fotka

„Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

26.1.
Myšlienky Márie Wardovej

Romano Guardini fotka

„Dar nad všetky dary je poznanie Ježiša Krista a láska k nemu.“

—  Romano Guardini nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968

Prisudzované výroky

Marcus Tullius Cicero fotka
Rudolf Steiner fotka
Gabriel Laub fotka
Adelbert Von Chamisso fotka

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

—  Adelbert Von Chamisso nemecký básnik a botanik 1781 - 1838

Prisudzované výroky

Erich von Däniken fotka
Baltasar Gracián fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Selma Lagerlöf fotka
Henry David Thoreau fotka
Marie Pujmanová fotka

„Neverte prísloviu, že láska je slepá. Láska je to najhlbšie poznanie.“

—  Marie Pujmanová československá spisovateľka, poetka a knižná autorka 1893 - 1958

Bettina von Arnim fotka
Karel Čapek fotka
Erich Fromm fotka

„Poznanie začína rozpadom ilúzií, znamená to vidieť v nahote.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Mary Ward fotka

„Ani tá najmenšia námaha nezostáva bez rozmnoženia poznania a lásky.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

27.3
Myšlienky Márie Wardovej

Theodor W. Adorno fotka

„Myslenie osvietenstvo chápe ako vytváranie jednotného, vedeckého poriadku a odvodzovanie faktického poznania z princípov, ktoré sa interpretujú buď ako ľubovoľne stanovené axiómy, alebo ako vrodené idey či najvyššie abstrakcie.“

—  Theodor W. Adorno nemecký sociológ, filozof a muzikológ známy pre jeho kritickú teóriu o spoločnosti 1903 - 1969

Potvrdené výroky, Filozofická terminológia

Ambrose Bierce fotka

„Obdiv je naše zdvorilé poznanie, že druhý človek sa na nás ponáša.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Prisudzované výroky

Bedřich Václavek fotka

„Skutočná múdrosť je poznanie vlastnej nevedomosti.“

—  Bedřich Václavek český literárny kritik 1897 - 1943

Prisudzované výroky

Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 27. týždeň.

Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Pre človeka je prirodzené, že zmyslami dosahuje duchovné poznanie.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 28. týždeň.