Anglickej citáty s prekladom

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


Citát „Priateľstvo sa môže skončiť láskou, ale láska sa nikdy nemôže skončiť priateľstvom.“
Charles Caleb Colton fotka

„Priateľstvo sa môže skončiť láskou, ale láska sa nikdy nemôže skončiť priateľstvom.“
Friendship often ends in love; but love in friendship—never.

—  Charles Caleb Colton britský kňaz a spisovateľ 1780 - 1832

Lana Del Rey fotka

„Mám osobné ambície žiť svoj život čestne a ctiť pravú lásku, ktorú som mal, a tiež ľudí, ktorých som mal okolo mňa. Chcem zostať plný nádeje, aj keď sa obávam aj dôvodu, prečo vôbec žijeme.“
I have a personal ambition to live my life honestly and honor the true love that I’ve had and also the people I’ve had around me. I want to stay hopeful, even though I get scared about why we’re even alive at all.

—  Lana Del Rey americká speváčka-skladateľka 1985

Citát „Človek je ako mesiac – má svoju temnú stranu, ktorú nikomu neukáže.“
Mark Twain fotka

„Človek je ako mesiac – má svoju temnú stranu, ktorú nikomu neukáže.“
Every one is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Potvrdené výroky
Zdroj: .týždeň 50/2007

Glenn Beck fotka

„Keď si zvolíte cestu, vyberiete si cieľ.“
When you choose the path, you choose the destination.

—  Glenn Beck 1964

Citát „Mám len jednu ambíciu. Mám len jednu vec, ktorú naozaj chcem, aby sa stala. Chcel by som vidieť ľudí spoločne žiť: čiernych, bielych, Číňanov, každého - to je všetko.“
Bob Marley fotka

„Mám len jednu ambíciu. Mám len jednu vec, ktorú naozaj chcem, aby sa stala. Chcel by som vidieť ľudí spoločne žiť: čiernych, bielych, Číňanov, každého - to je všetko.“
Me only have one ambition, y'know. I only have one thing I really like to see happen. I like to see mankind live together - black, white, Chinese, everyone - that's all.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Prisudzované výroky

Citát „Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Albert Einstein fotka

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Two things are infinite: the universe and the human stupidity.

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Citát „Pravda je taká, že každý ti raz ublíži. Musíš proste nájsť ľudí, pre ktorých sa oplatí trpieť.“
Bob Marley fotka

„Pravda je taká, že každý ti raz ublíži. Musíš proste nájsť ľudí, pre ktorých sa oplatí trpieť.“
The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Marilyn Monroe fotka

„Verím, že sa všetko deje z nejakého dôvodu. Ľudia sa menia, aby ste sa ich naučili opustiť, veci sa kazia, aby ste ich ocenili, kým sú dobré. Veríte klamstvám, aby ste sa nakoniec naučili, že dôverovať môžete len sebe a niekedy sa dobré veci rozpadnú, aby sa lepšie veci mohli dať dohromady.“
I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.

—  Marilyn Monroe americká herečka, modelka a speváčka 1926 - 1962

Marilyn Monroe fotka

„Som dobrá, ale nie som anjel. Pácham hriechy, ale nie som diabol. Som len malé dievča vo veľkom svete, ktoré snaží sa nájsť niekoho, koho by milovalo.“
I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small girl in a big world trying to find someone to love.

—  Marilyn Monroe americká herečka, modelka a speváčka 1926 - 1962

Citát „Jedného dňa nás smrť prenesie na inú hviezdu.“
Vincent Van Gogh fotka

„Jedného dňa nás smrť prenesie na inú hviezdu.“
Someday death will take us to another star.

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Lionel Messi fotka

„Mám väčšie obavy z toho, či som dobrý človek, než z toho či som najlepším futbalovým hráčom na svete. Keď toto všetko skončí, čo iné ti zostáva?“
I am more worried about being a good person than being the best football player in the world. When all this is over, what are you left with?

—  Lionel Messi argentínsky futbalista 1987

Bob Marley fotka

„Skutočne verím, že len raz vo svojom živote nájdete niekoho, kto dokáže úplne zmeniť váš svet. Hovoríte im veci, ktoré ste nikdy nezdieľali s inou dušou a absorbujú všetko, čo hovoríte, a v skutočnosti chcú počuť viac. Zdieľate nádeje pre budúcnosť, sny, ktoré sa nikdy nenaplnia, ciele, ktoré sa nikdy nedosiahli, a mnohé sklamania života, ktoré na vás vrhli. Keď sa stane niečo úžasné, nemôžete sa dočkať, až im o tom poviete, s vedomím, že sa podelia o vaše vzrušenie. Nie sú v rozpakoch s vami plakať, keď sa s vami ubližujete alebo sa smejete, keď si zo seba robíte blázna. Nikdy nezrania vaše pocity, ani sa necítite, že nie ste dosť dobrí, ale skôr vás stavajú a ukážu vám veci, ktoré vás robia výnimočnými a dokonca krásnymi. Nikdy nie je žiadny tlak, žiarlivosť alebo konkurencia, ale len tichý pokoj, keď sú v okolí. Môžete byť sami sebou a nemusíte sa starať o to, čo si o vás budú myslieť, pretože vás milujú za to, kým ste. Veci, ktoré sa zdajú bezvýznamné pre väčšinu ľudí, ako je napríklad poznámka, pieseň alebo chôdza, sa stávajú neoceniteľnými pokladmi, ktoré sú v tvojom srdci v bezpečí, aby si vážili navždy. Spomienky na detstvo sa vracajú a sú tak jasné a živé, že je to ako byť mladý. Farby sa zdajú byť jasnejšie a žiarivejšie. Smiech sa javí ako súčasť každodenného života, kde predtým, ako bol zriedkavý alebo vôbec neexistoval. Telefónny hovor alebo dva hovory počas dňa vám pomôžu prejsť dlhou pracovnou prácou a vždy vám prinášajú úsmev na tvári. V ich prítomnosti nepotrebujete nepretržitú konverzáciu, ale zistíte, že ste dosť spokojní s tým, že ich máte v blízkosti. Veci, ktoré vás nikdy nezaujímali, sú fascinujúce, pretože viete, že sú pre túto osobu, ktorá je pre vás taká výnimočná, dôležitá. Myslíte na túto osobu pri každej príležitosti a vo všetkom, čo robíte. Jednoduché veci ich privádzajú na myseľ ako bledo modrá obloha, mierny vietor alebo dokonca búrkový mrak na obzore. Otvoríte svoje srdce s vedomím, že existuje šanca, že sa môže jeden deň rozbiť a otvorením svojho srdca zažijete lásku a radosť, ktorú ste nikdy nesnívali. Zistíte, že byť zraniteľný je jediný spôsob, ako umožniť vášmu srdcu, aby pocítilo skutočné potešenie, ktoré je tak reálne, že vás to desí. Sila sa dozviete, že máte skutočného priateľa a možno aj partnera duše, ktorý zostane verný až do konca. Život sa zdá byť úplne iný, vzrušujúci a užitočný. Vašou jedinou nádejou a bezpečnosťou je vedieť, že sú súčasťou vášho života.“
Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. You tell them things that you’ve never shared with another soul and they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopes for the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved and the many disappointments life has thrown at you. When something wonderful happens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in your excitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laugh with you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or make you feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you the things about yourself that make you special and even beautiful. There is never any pressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around. You can be yourself and not worry about what they will think of you because they love you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as a note, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherish forever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s like being young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or two during the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smile to your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but you find you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested you before become fascinating because you know they are important to this person who is so special to you. You think of this person on every occasion and in everything you do. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance it may be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy that you never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allow your heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength in knowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to the end. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope and security is in knowing that they are a part of your life.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

William Blake fotka

„Ľahšie je odpustiť nepriateľovi ako priateľovi.“
It is easier to forgive an Enemy than to forgive a Friend.

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

Andrzej Majewski fotka

„Ak nechcete, aby pršalo, vždy noste dáždnik.“
If you do not want it to rain, always carry an umbrella.

—  Andrzej Majewski 1966

Andrzej Majewski fotka

„Žena vädne, keď je napojená len slzami.“
A woman withers when she is watered only with tears.

—  Andrzej Majewski 1966

Citát „Problém s týmto svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností, zatiaľ čo tí hlúpi sú sebaistí.“
Charles Bukowski fotka

„Problém s týmto svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností, zatiaľ čo tí hlúpi sú sebaistí.“
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid one are full of confidence.

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

Robert Lee Frost fotka

„Hociktorá matka potrebuje dvadsať rokov nato, aby si zo svojho chlapca vychovala muža a nejaká iná žena z neho urobí za dvadsať minút blázna.“
A mother takes twenty years to make a man of her boy, and another woman makes a fool of him in twenty minutes.

—  Robert Lee Frost americký básnik 1874 - 1963

Citát „Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami.“
Andy Warhol fotka

„Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami.“
They always say that time changes things, but you actually have to change them yourself.

—  Andy Warhol americký maliar, filmový tvorca a dôležitá osobnosť hnutia pop art 1928 - 1987

Citát „Najväčší zbabelec je muž, ktorý v žene prebudí lásku, aj keď nemá ju v úmysle milovať.“
Bob Marley fotka

„Najväčší zbabelec je muž, ktorý v žene prebudí lásku, aj keď nemá ju v úmysle milovať.“
The biggest coward of a man is to awaken the love of a woman without the intention of loving her.

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Robert Lee Frost fotka

„Nikdy nenechajte, aby vás šikanovaním umlčali. Nikdy nedovoľte, aby ste sa stali obeťou. Nenechajte si nikým definovať váš život; definujte samých seba.“
Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself.

—  Robert Lee Frost americký básnik 1874 - 1963

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Brigitte Bardot fotka
Brigitte Bardot34
aktivistka za práva zvierat a bývalá herečka, speváčka a mo… 1934
Marcello Mastroianni fotka
Marcello Mastroianni2
taliansky filmový herec 1924 - 1996
Ján Pavol I. fotka
Ján Pavol I.13
263. pápež katolíckej cirkvi 1912 - 1978
Miloš Zeman fotka
Miloš Zeman11
český prezident, bývalý predseda vlády a ekonóm 1944
Ďalších 19 výročí