Ján Pavol II. citáty strana 2


„Spoločnosť, v ktorej je zasiahnutá rodina, nemá budúcnosť.“

„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život. Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske!“


„Duch Svätý je tajomným umelcom vesmíru. Pri pohľade na tisícročie chcel by som želať všetkým umelcom, aby mohli bohato prijať dar tvorivej inšpirácie, v ktorej má počiatok každé opravdivé umelecké dielo.“

„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“

„Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.“

„Otvorte vaše zasvätené srdce láske! Dávajte sa, veľkoryso sa darujte človeku našich čias! Ste povolaní, aby ste boli Kristovou tvárou.“

„Ani v budúcnosti sa nevybuduje nová civilizácia lásky, ak sa nezmení kvalita lásky.“

„Kresťanská viera neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti. Ponúka však hlboké preniknutie do poznania ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva podávať pravdu s láskou.“


„Keď Cirkev ohlasuje radostnú zvesť zmierenia... mení historický stav nenávisti a násilia na civilizáciu lásky.“

„Život nás učí že láska, manželská láska je základným kameňom každého života.“

„Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“

„V naozajstne milujúcom srdci buď žiarlivosť zabíja lásku alebo láska zabíja žiarlivosť.“


„Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti.“

„Ateizmus sa nedá zlúčiť so slobodou ľudského ducha, lebo vopred popiera. že človek je bytosť, ktorá hľadá Boha.“

„Vieru v Boha, ktorý sa vtelením stal spoločníkom na našom putovaní, treba ohlasovať všade, zvlášť na našich cestách a medzi našimi domami, ako prejav našej vďačnej lásky a prameň nevyčerpateľného požehnania.“

„Kríž značí, že človek Boha odmietol a že ho zasa prijíma. Je znamením najhlbšieho poníženia človeka, ale aj jeho povýšenia.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 118 citátov