Raniero Cantalamessa citáty

Raniero Cantalamessa foto

30   12

Raniero Cantalamessa

Dátum narodenia: 22. júl 1934

Raniero Cantalamessa kňaz, teológ, františkán.

Citáty Raniero Cantalamessa


„Úprimná ľútosť je najbezpečnejšou cestou k dokonalej radosti. Za veľké nešťastie panujúce vo svete je zodpovedný v prvom rade hriech.“

„Ježiš poslúcha Boha. Je to nový Adam, ktorý hovorí v mene všetkých ľudí a nakoniec povie Bohu slobodné a synovské ´áno´. Pre neho Boh na začiatku stvoril nebo, zem a ľudí. Ak spása spočíva v poslušnosti voči Bohu, potom chápeme i to, aké miesto zaujíma pri vykúpení Kristovo človečenstvo.“


„Ako voda neprestáva tiecť, kým nedosiahne najnižší bod a úroveň mora, tak aj Božie slovo neprestáva plynúť, kým nedosiahne úroveň srdca. A zvlášť, ak ide o radosť. Ohlasovanie radosti, ktoré by znamenalo len odovzdanie myšlienky či zvesti o radosti, no neprinášalo by radosť, by ešte nebolo radostným ohlasovaním, nebolo by evanjeliom.“

„Po krstnej vode už nie je na znovuzrodenie iná voda ako voda kajúcnosti. Takým plačom sa vystupuje k opravdivému novému človekovi, pripravenému slúžiť Bohu novým spôsobom, oslobodenému z pút hriechu.“

„Kristus zahájil novú radosť... Radosť, ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že neskončí ani smrťou, že bude večná.“

„Aj chrám, ktorým je naše srdce, má byť obrátený k východu, k slnku spravodlivosti, ktoré žiari na Cirkev, z Eucharistie. Ježiš povedal, že kde je náš poklad, tam bude i naše srdce.“

„Žijeme v civilizácii, ktorá je celá zameraná na vonkajšok, na to, čo je mimo. Človek vysiela svoje sondy až na hranicu slnečnej sústavy, no vo väčšine prípadov nevie vôbec nič o tom, čo je v jeho srdci.“

„Vo chvíli narodenia Duch Svätý daroval svetu Krista; vo chvíli smrti Kristus daruje svetu Ducha Svätého. Podobne v Eucharistii nám pri premenení Duch Svätý daruje Krista a pri svätom prijímaní nám Kristus daruje Ducha Svätého.“


„Svätí sa stali svätými najmä pre poslušnosť skrytému vedeniu, ktoré im krok za krokom radilo, čo je milšie Bohu a čo viac zodpovedá Kristovmu Duchu.“

„To, čo si človek ponechá pre seba, aby si zachoval priestor, v ktorom bude nezávislý od Boha, naruší všetko ostatné. To je to tenké hodvábne vlákno, o ktorom hovorí svätý Ján z Kríža, čo zabraňuje vtákovi lietať.“

„Slovo je miestom rozhodujúceho stretnutia medzi Bohom a človekom. Evanjelium je obsahom hlásania, Duch Svätý metódou, teda cestou alebo spôsobom, operačným princípom, podľa Pavla VI. hlavným činiteľom evanjelizácie.“

„Pri svätom prijímaní sa naša duša a naše srdce vždy znova stávajú chrámom Najsvätejšej Trojice a s príchodom Boha k nám prichádza i celý raj.“


„Prednosť kontemplácie pred činnosťou sama osebe neznamená, že kontemplácia je viac ako pestovanie čností alebo aktívny život. Znamená to, že ho predchádza a je jeho prameňom, zvlášť kontemplatívny život prístupný pre všetkých.“

„Poznanie Boha bez poznania seba by bolo čímsi nepodloženým; poznanie seba samého bez poznania Boha by bolo príčinou beznádeje.“

„Potrebujeme prijať Ducha proroctva, aby sme pomocou hlasu evanjelia navrátili ľudí Bohu.“

„Na Kristovom kríži sa pobozkali spravodlivosť a pokoj, stretli sa tam Božia svätosť a láska k ľuďom. Odteraz možno poznať živého Boha iba tak, že sa rozjíma nad Kristovým krížom.“

Podobní autori