John Adair citáty

41   5

John Adair

Dátum narodenia: 18. máj 1934

John Adair je autor, teoretik.


„Keď im dôverujete, môžu vašu dôveru sklamať - pokiaľ im ale nedôverujete, tak vás zničia.“

„Stručný kurz vodcovských schopností. Najdôležitejších šesť slov... "Priznávam, že som sa dopustil chyby." Najdôležitejších päť slov... "Som na vás skutočne hrdý." Najdôležitejšie štyri slová... "Aký je váš názor?" Najdôležitejšie tri slová... "Buďte taký láskavý." Najdôležitejšie dve slová... "Ďakujem vám." Najdôležitejšie slovo... "My." A zo všetkého najmenej dôležité slovo... "Ja."“


„Odborná spôsobilosť v určitej pracovnej oblasti sama o sebe nestačí; sú potrebné ešte ďalšie schopnosti všeobecnejšieho charakteru. tieto schopnosti sa orientujú na umenie viesť ľudí, rozhodovanie a komunikáciu.“

„V úlohe skupiny možno zohrať tieto role: 1, iniciátor, prispievateľ 2, člen vyhľadávajúci informácie - kladie otázky k vyjasneniu návrhu 3, člen vyhľadávajúci názory - otázky k objasneniu hodnôt 4, člen poskytujúci informácie - fakty, alebo skúsenosti 5, člen poskytujúci názory - názory na podané návrhy 6, člen rozvíjajúci povedané - odvodzuje dôsledky realizácie 7, koordinátor - vzájomne prepája myšlienky 8, orientujúci člen - otázky na smer, ktorým sa uberá diskusia 9, hodnotiaci a kritizujúci člen - zrovnáva výsledky so štandardom noriem 10, dodávateľ energie - stimuluje skupinu k väčšej či lepšej aktivite 11, procedurálny technik - obstaráva materiál, presúva stoličky... 12, zapisovateľ - zapisuje.“

„Delegovanie nesmie byť zamieňané s odmietnutím zodpovednosti. Delegovanie: vysvetliť poverenému pracovníkovi požadované výsledky a poskytnúť mu právomoc - "Urobte to po svojom a ak to bude potrebné, požiadajte o pomoc." Odmietanie zodpovednosti: Zriekať sa zodpovednosti za danú úlohu - "Urobte to ako chcete, ak to ale nevyjde, nechoďte za mnou, aby som vám pomohol."“

„Drvivá väčšina výrobných zamestnancov nie je nijako ambiciózna a nestojí o účasť na zložitom rozhodovaní - za to sú platení vrcholoví vedúci pracovníci. na druhej strane chcú byť títo zamestnanci zapojení pomocou jasnej a úprimnej komunikácie do všetkých záležitostí, ktoré sa ich týkajú, ako sú napríklad mzdy, dôchodky, dovolenka, zásady pri prideľovaní služobných automobilov, pracovná doba či zdravotná starostlivosť a bezpečnosť pri práci.“

„Ak máte len dvoch podriadených, potom je úplne ľahko možné, že ak budete usilovne pracovať, zvládnete ich prácu za nich. Ak máte pod sebou sedem alebo osem ľudí, vedie vás takáto štruktúra k tomu, aby ste delegovali, pretože inak sa zrútite. Zo skúseností vyplýva zásada, že by ste sa mali usilovať vybudovať štruktúru pracovných skupín zložených z piatich až pätnástich ľudí.“

„Mocnou dejinnou silou sa stane idea len vtedy, keď odpovedá naliehavým psychologickým potrebám určitých spoločenských skupín.“


„Čím sú však manažéri mladší, tým viac potrebujú skutočnej sebadôvery, aby dokázali i v krízových situáciách podávať efektívny výkon. Vystavte ich nemilosrdným dôsledkom funkcie bez rozmaznávania, no vyhraďte si právo intervenovať, keď sa im situácia evidentne vymyká z rúk.“

„Musíte vedieť, či sa dokážete rozhorieť v pravú chvíľu pre tie pravé príležitosti, pretože môže byť frustrujúce mať potrebné schopnosti a nedokázať ich využiť.“

„Nie je dobré prevádzať zmeny základnej štruktúry príliš často, pretože žiadna organizácia sa nedokáže vyrovnať s príliš mnohými zmenami naraz. Ak urobíte nejakú významnú organizačnú zmenu a dopustíte sa pritom omylu, musíte sa s jej dôsledkami zmieriť v čase piatich rokov - a možno i dlhšie, ak ide o zvlášť veľkú organizáciu.“

„Nech je z technického hľadiska úloha akokoľvek jednoduchá, rozpätie riadenia by nemalo presahovať dvadsať ľudí. Toto číslo znamená počet ľudí, ktorí sú priamo zodpovední jednému konkrétnemu vedúcemu a ktorí tak tvoria jeho tím.“


„Nikto nebude pracovať usilovnejšie, ak je služobný postup vyhradený pre protežovaných podnikových "obľúbencov". Ak zdôrazníte, že nevyhnutnou podmienkou povýšenia sú schopnosti a vykazované výsledky, môžete vytvoriť správnu atmosféru, ktorá ľudí motivuje k tomu, aby zo seba vydali to najlepšie.“

„Pokiaľ vaša organizácia postupuje správne, nedovolí zajtrajším vodcovským osobnostiam, aby vo svojich funkciách stagnovali. To neznamená, že by títo ľudia mali byť každoročne prekladaní do iných funkcií skôr, než sa budú musieť vyrovnať s následkami svojich omylov! Musia mať čas na to, aby dosiahli nejaké ciele, aby si vybudovali nejakú "povesť", dôraz by sa však“

„Každá skupina má tri potreby: 1, splniť úlohu 2, budovať skupinu 3, budovať jednotlivca. Tieto tri potreby sa musia prekrývať a dopĺňať. Sú to akoby tri kruhové plochy, ktoré sa vzájomne prekrývajú. Plne funkčná skupina sa usiluje uspokojovať všetky potreby skupiny.“

„Každá skupina má svoje nepísané zákony - štandardy predpokladaného správania sa v jednotlivých situáciách. Tieto normy udržujú konflikty medzi ľuďmi na minime, môžu však ubíjať tvorivosť.“

Podobní autori