Démokritos citáty

 Démokritos foto

26   98

Démokritos

Dátum narodenia: 460

Démokritos z Abdér alebo Demokritos z Abdér alebo Demokrit bol starogrécky filozof, tvorca teoreticky značne rozpracovanej a až našu súčasnosť ovplyvňujúcej teórie atómov . Bol súčasníkom sofistov Sokrata a Platóna a vynikajúcim matematikom, čo ovplyvnilo aj podobu jeho diela, akejsi matematickej teórie hmoty: jestvujú len atómy a prázdno , v ktorom sa atómy pohybujú.

Atómy sú malé, nepriestupné a ďalej nedeliteľné hmotné čiastočky, ktoré majú vlastný pohyb a tiaž, čím vytvárajú, vzájomne na seba narážajúc pohyb zvaný vír. Atómy sa dajú rozlíšiť podľa tvaru, polohy a dotyku . Pomocou toho Demokritos vysvetľuje kvalitativnu diferencovanosť skutočnosti. Demokritos rozlišuje kvality, ktoré sú dané objektívne povahou atómov a povahou vecí, napr. tiaž, rozpriestranenosť, a kvality, na charaktere ktorých sa podieľa aj vnímajúci, ako napr. farby, vône a pod.

Rozlišuje svetlé a temné poznanie. Svetlé je poznanie rozumom a temné naopak zmyslami.

Skladbu sveta, vecí, ktoré vnímame, možno pochopiť len rozumom, ktorý preniká do ich vnútra.

Demokritos podáva prísne deterministický výklad sveta: vysvetliť niečo znamená objaviť jeho príčiny.

Citáty Démokritos


„Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“

„Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.“


„Ak pochvale nerozumieš, predpokladaj, že ti len lichotia.“

„Príčinou hriechu je neskúsenosť s lepším.“

„Je rozumný ten, kto nesmúti pre to, čo nemá, ale sa raduje z toho, čo má.“

„Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody, skúsení len zo ziskov múdrosti.“

„Nesnaž sa vedieť všetko, lebo sa ničomu nenaučíš. Želania bez miery sú známkou chlapca a nie muža.“

„Je nerozumné chcieť sa páčiť iným, múdrejšie je, keď sa iní páčia nám.“


„Najviac zo všetkého ľudia stoja o to, zachovať si život a zo všetkého najmenej si ho šetria.“

„Človek je svet v malom.“

„Odchovať deti je neistá vec, lebo úspech je tu plný zápasov a starostí a neúspech je väčší nad iné bolesti.“

„Nerozumný túžia po dlhom živote, nech sa tešia z dlhého života.“


„Dobročinný nie je ten, kto pozerá na odmenu, ale ten, kto si predsavzal robiť dobre.“

„Treba hovoriť pravdu, nie hovoriť veľa.“

„Kto nemá jediného priateľa, toho život nestojí za to, aby žil.“

„Každý, kto má v rukách moc, má sklon ju zneužívať.“

Podobní autori