Démokritos citáty

 Démokritosfoto

26  105

Démokritos

Dátum narodenia:460

Démokritos z Abdér alebo Demokritos z Abdér alebo Demokrit bol starogrécky filozof, tvorca teoreticky značne rozpracovanej a až našu súčasnosť ovplyvňujúcej teórie atómov . Bol súčasníkom sofistov Sokrata a Platóna a vynikajúcim matematikom, čo ovplyvnilo aj podobu jeho diela, akejsi matematickej teórie hmoty: jestvujú len atómy a prázdno , v ktorom sa atómy pohybujú.

Atómy sú malé, nepriestupné a ďalej nedeliteľné hmotné čiastočky, ktoré majú vlastný pohyb a tiaž, čím vytvárajú, vzájomne na seba narážajúc pohyb zvaný vír. Atómy sa dajú rozlíšiť podľa tvaru, polohy a dotyku . Pomocou toho Demokritos vysvetľuje kvalitativnu diferencovanosť skutočnosti. Demokritos rozlišuje kvality, ktoré sú dané objektívne povahou atómov a povahou vecí, napr. tiaž, rozpriestranenosť, a kvality, na charaktere ktorých sa podieľa aj vnímajúci, ako napr. farby, vône a pod.

Rozlišuje svetlé a temné poznanie. Svetlé je poznanie rozumom a temné naopak zmyslami.

Skladbu sveta, vecí, ktoré vnímame, možno pochopiť len rozumom, ktorý preniká do ich vnútra.

Demokritos podáva prísne deterministický výklad sveta: vysvetliť niečo znamená objaviť jeho príčiny.

Citáty Démokritos Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

 Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

 Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

 Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

 Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

 Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

 Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

Podobní autori