Christoph Schönborn citáty

Christoph Schönborn foto

10   5

Christoph Schönborn

Dátum narodenia: 22. január 1945

Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn, OP, , je rímskokatolícky teológ, arcibiskup a kardinál, diecézny arcibiskup viedenskej arcidiecézy a zároveň ordinár Ordinariátu pre veriacich byzantského obradu v Rakúsku.

Narodil sa 22. januára 1945 v zámku Skalka pri obci Vlastislav v Litoměřickej diecéze v šľachtickej rodine. Po skončení 2. svetovej vojny musela jeho rodina opustiť Česko-Slovensko a násladne sa dotala do Schrunsu v rakúskom Vorarlbergu. Po maturite v roku 1963 vstúpil do Rehole kazateľov a študoval filozofiu, teológiu a psychológiu vo Walberbergu , Viedni a Paríži. Ordinovaný bol 27. decembra 1970 kardinálom Franzom Königom vo Viedni. Licenciát z teológie získal v roku 1971. V školskom roku 1972/73 absolvoval rok štúdia na univerzite v Regensburgu, kde patril medzi poslucháčov Josepha Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI. V roku 1975 získal doktorát teológie na Institut Catholique de Paris v Paríži.

Od roku 1975 prednášal dogmatiku na katolíckej univerzite vo Fribourgu vo Švajčiarsku. V roku 1987 sa stáva sekretárom medzinárodnej teologickej komisie pri Svätej stolici pre Katechizmus katolíckej cirkvi.

11. júla 1991 ho pápež Ján Pavol II. menoval za pomocného biskupa Viedenskej arcidiecézy a titulárneho biskupa diecézy Sutrium. Vysvätil ho 29. septembra 1991 viedenský arcibiskup, kardinál Hans Hermann Groër. Jeho biskupské heslo je: Vox autem dixi amicos . O štyri roky neskôr, 13. apríla 1995 bol menovaný za arcibiskupa koadjútora a 14. septembra 1995, po rezignácii jeho predchodcu arcibiskupa Groëra prevzal úrad Viedenského arcibiskupa. 6. novembra 1995 bol menovaný za ordinára Ordinariátu pre veriacich byzantského obradu v Rakúsku. Pálium mu odovzdal Ján Pavol II. v Ríme 29. júna 1996. Kreovaný za kardinála bol na kozistóriu kardinálov v Ríme 21. februára 1998.

Počas konkláve v roku 2005 bol novinármi označovaný ako jeden z možných papabilov. Za pápeža bol zvolený Joseph Ratzinger, ktorý prijal meno Benedikt XVI.


„Rodina je pravzorom ľudských vzťahov. Slovné spojenie ľudská rodina má zmysel len vtedy, keď sa navzájom nevnímame len ako jednotlivci, ale ako deti jedného Otca, a teda ako bratia a sestry.“

„Dráma hriechu spočíva v tom, že je náchylný ospravedlňovať sám seba. Najväčším ohrozením je zaťatosť srdca. Len Duch Svätý môže hriech odhaliť natoľko, že jeho uvedomenie si nás vedie k oslobodzujúcemu obráteniu a k radosti z odpustenia.“


„Veľa malých bezcitností môže usmrtiť lásku. Aj veľa ľahkých hriechov môže mať závažné dôsledky. Nádherný liek, ktorý nám venoval Pán, je sviatosť zmierenia, ktorá nás dokáže znova priviesť k láske.“

„Svetlo rozumu žiari samo osebe a hlas svedomia hovorí dosť hlasne, aby sme spoznali Božie zákony. Naša vôľa a vnímanie sú však oslabené hriechom. Cirkev nevyhlasuje žiadnu novú morálku, len nám pripomína trvalo platné zásady.“

„Ľudstvo tvorí rodinu, ktorá má pôvod v Bohu. Všetci ľudia bez výnimky majú podiel na tej istej ľudskej prirodzenosti, všetkým ľuďom bola zverená táto zem ako životný priestor, všetci majú spoločný nadprirodzený cieľ: večný život v Bohu. Všetci majú jedného Vykupiteľa - Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre všetkých ľudí.“

„Milosť z nás nerobí neslobodných ľudí, Božie bábky. Robí z nás slobodných Božích spolupracovníkov, ktorí slobodne a s radosťou odpovedajú na najťažšie podnety Ducha Svätého. Vlastnosťou milosti je to, že nám sama daruje našu vôľu.“

„Nádej nemusí byť optimistická. Trpezlivo hodnotí ťažkosti, odhaduje situáciu. Neverí a neočakáva, že zázrak stvorí raj na zemi, že technika a medicína, veda a ľudská moc raz odstránia utrpenie a smrť Nádej stavia na Boha, je zakotvená v Kristovi. Dúfa v ,Boha od Boha". Preto nám dáva zakúšať radosť i v skúške.“

„Otázka dobra zaujíma každého človeka, dokonca i toho, kto ju potláča. Kto sa o ňu vôbec nezaujíma, kým už vôbec nepohne, ten sa stáva odľudom.“


„Človek je stvorený tak, že drží pospolu len ;zhora" - ako gotická klenba, ktorú drží svorník. Život človeka sa plne uskutočňuje až účasťou na Božom živote.“

„Čnosť je uprostred, hovoria starí majstri. Čnosť nachádza pravú mieru medzi prebytkom a nedostatkom. Pravdivosť rešpektuje správnu rovnováhu medzi tým, čo treba povedať, a tajomstvom, ktoré treba zachovať.“

Podobní autori