„Dovoľte mi, aby som opäť prizvukoval, že 'neschvaľujem ani neospravedlňujem režimy Čile, Brazílie, Juhoslávie alebo Ruska'. Nemal som nič spoločné s ich vládou. Vrúcne si prajem, aby boli nahradené slobodnou demokratickou spoločnosťou. 'Nepovažujem návštevu žiadneho z nich za súhlas s nimi.' Nepovažujem učenie sa z ich skúseností za nemorálne. Nepovažujem poskytnutie rád ohľadne ekonomickej politiky za nemorálne, keď sú podľa mňa také podmienky, že ekonomický vzostup by prispel ako k blahobytu obyčajných ľudí, tak aj k šanci na posun smerom k politicky slobodnej spoločnosti.“

Reklama

Podobné citáty

Milton Friedman fotka

„Dovoľte mi, aby som opäť prizvukoval, že neschvaľujem ani neospravedlňujem režimy Čile, Brazílie, Juhoslávie alebo Ruska.“

—  Milton Friedman americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006
Potvrdené výroky, Two Lucky People (1998), Nemal som nič spoločné s ich vládou. Vrúcne si prajem, aby boli nahradené slobodnou demokratickou spoločnosťou. Nepovažujem návštevu žiadneho z nich za súhlas s nimi. Nepovažujem učenie sa z ich skúseností za nemorálne. Nepovažujem poskytnutie rád ohľadne ekonomickej politiky za nemorálne, keď sú podľa mňa také podmienky, že ekonomický vzostup by prispel ako k blahobytu obyčajných ľudí, tak aj k šanci na posun smerom k politicky slobodnej spoločnosti. Let me stress again. I do not approve or condone the regimes in Chile, Brazil, Yugoslavia or Russia. I had nothing to do with their establishment. I would fervently wish their replacement by free democratic societis. I don not regard visiting any of them as an endorsement. I don not regard learning from their experience as immoral. I don not regard giving advice on economic policy as immoral if the conditions seem to me to be such that economic improvement would contribute both to the well-being of the ordinary people and to the chance of movement toward a politically free society. (en) Source: FRIEDMAN, Milton – FRIEDMAN, Rose. Two Lucky People : Memoirs. University of Chicago Press, 1998. 660 p. ISBN 0-226-26414-9. p. 596. (odpoveď na list Augusta Pinocheta, 21. apríl 1975)

Milton Friedman fotka

„História nám len naznačuje, že kapitalizmus je potrebnou podmienkou politickej slobody. Je zrejmé, že nie je podmienkou postačujúcou. Fašistické Taliansko a fašistické Španielsko, Nemecko v rôznych obdobiach počas posledných sedemdesiatich rokov, Japonsko pred prvou svetovou vojnou a v medzivojnovom období, cárske Rusko v desaťročiach pred prvou svetovou vojnou – to všetko sú spoločnosti, ktoré rozhodne nemožno označiť ako politicky slobodné. No predsa, v každej z nich bolo súkromné podnikanie dominantnou formou ekonomického usporiadanie. Je preto zjavne možné, aby existoval ekonomický systém, ktorý je vo svojich základoch kapitalistický, a politický systém, ktorý nie je slobodný. Dokonca aj v týchto spoločnostiach mali občania omnoho viac slobody než občania moderných totalitných štátoch ako je Rusko alebo nacistické Nemecko, kde je ekonomický totalitarizmus spojený s politickým totalitarizmom. Ešte aj v cárskom Rusku mali niektorí občania za určitých okolností možnosť zmeniť zamestnanie bez potreby súhlasu politickej autority, pretože kapitalizmus a existencia súkromného vlastníctva do istej miery kontrolovali centralizovanú moc štátu.“

—  Milton Friedman, Capitalism and Freedom
Potvrdené výroky, Kapitalizmus a sloboda (1962), History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition. Fascist Italy and Fascist Spain, Germany at various times in the last seventy years, Japan before World Wars I and II, tzarist Russia in the decades before World War I -- are all societies that cannot conceivably be described as politically free. Yet, in each, private enterprise was the dominant form of economic organization. It is therefore clearly possible to have economic arrangements that are fundamentally capitalist and political arrangements that are not free. Even in those societies, the citizenry had a good deal more freedom than citizens of a modern totalitarian state like Russia or Nazi Germany, in which economic totalitarianism is combined with political totalitarianism. Even in Russia under the Tzars, it was possible for some citizens, under some circumstances, to change their jobs without getting permission from political authority because capitalism and the existence of private property provided some check to the centralized power of the state. (en) Source: FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. 3rd Edition, Chicago; Londýn : University of Chicago Press, 2002. 208 p. ISBN 0-226-26421-1. p. 10.

Reklama
Alphonse Karr fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Žena sa nerodí ženou: stáva sa ňou. Žiadny biologický, psychický, ekonomický osud nedefinuje podobu, v ktorej sa objaví žena v spoločnosti.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Fulton J. Sheen fotka
William Faulkner fotka
 Benedikt XVI. fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Jana Laššáková fotka
Henry Adams fotka
Amintore Fanfani fotka
 Ján Pavol II. fotka
Stephen Levine fotka
John Lennon fotka
Sigmund Graff fotka
Honoré De Balzac fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“