Prótagorás citáty

 Prótagorás foto

9   0

Prótagorás

Dátum narodenia: 486 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 411 pr. n. l.

Prótagoras alebo Prótagorás alebo Protagoras bol starogrécky filozof, najvýznamnejší sofista; v oblasti teórie poznania stúpencom Herakleita; v otázkach náboženstva liberálny, bol obvinený z ateizmu.

Základom Protagorovej filozofie je tvrdenie, že človek je mierou všetkých vecí; pri tých, ktoré sú, je mierou ich bytia, pri tých, ktoré nie sú, mierou ich nebytia. To znamená, že človek určuje, čo jestvuje a čo nejestvuje. Poznanie a bytie nie je teda objektívne, lež subjektívne. Obmedzujú nás nedostatočné poznávacie schopnosti. Protagoras poukazuje predovšetkým na klamlivosť zmyslového vnímania. Človek sa tu chápe ako indivíduum, pre ktoré niet žiadnej všeobecnej a všeobecne platnej pravdy. Podľa tohto gnozeologického relativizmu jestvujú o každej veci dve navzájom protikladné výpovede.

Podľa kresťanského apologéta Lactantia bol prvým ateistom resp. agnostikom, tvrdiac, že mu vôbec nie je jasné, či bohovia existujú alebo nie.


„Človek je mierou všetkých vecí.“

„Mierou všetkých vecí je človek, jestvujúcich, že sú, a nejestvujúcich, že nie sú.“


„Vyučovať vyžaduje nadanie a cvičenie.“

„Mierou všetkých vecí je človek, existujúcich že sú a neexistujúcich že nie sú.“

„Ľudia chápu raz to a raz ono, podľa rozmanitých svojich stavov.“

„O bohoch nemôžem vedieť ani to, že sú, ani to, že nie sú, ani to, akú majú podobu. Lebo mnoho vecí to bráni vedieť: tak nejasnosť veci, ako aj krátkosť ľudského života.“

„Umenie bez cvičenia a cvičenie bez umenia nie je ničím.“

„Múdrym nazývam len toho, kto je schopný spôsobiť premenu, aby sa to, čo sa niektorému z nás javí ako zlé a je zlé, javilo a bolo dobré. A múdry muž zariadi, aby sa ľudom zdali a boli spravodlivé a dobré užitočné veci, a nie škodlivé.“

„Nevyrastá vzdelanie v duši, ak nevnikne veľmi hlboko.“

Podobní autori