Richard Dawkins citáty

Richard Dawkins fotka
11   6

Richard Dawkins

Dátum narodenia: 26. marec 1941

Clinton Richard Dawkins známy ako Richard Dawkins, je významný britský zoológ, etológ, evolučný biológ a propagátor ateizmu.

Diela

The God Delusion
Richard Dawkins

„Náboženstvá vyhlasujú tvrdenia o vesmíre - podobné typy tvrdení, aké vyhlasujú vedci s tým rozdielom, že sa väčšinou mýlia.“

—  Richard Dawkins

'en: Religions do make claims about the universe – the same kinds of claims that scientists make, except they're usually false.
Prisudzované výroky

„Som proti náboženstvu, lebo nás učí uspokojiť sa s tým, že nerozumieme svetu.“

—  Richard Dawkins

'en: I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.
Prisudzované výroky

„A, samozrejme, záhadnou vecou je: Odkiaľ táto všetka zložitosť pochádza? Odkiaľ pochádzajú všetky tieto informácie? K tomu nemožno prísť náhodou. Je to absolútne nepredstaviteľné, že by ste mohli dostať niečo tak zložitého ako vták, a rovnako konštruované ako vták, alebo človeka, alebo ježka, púhou náhodou. To je úplne vylúčené. To, aby sa z ničoho, zo žiadnej zložitosti, zo žiadnej informácie, dospelo k extrémnej zložitosti modernej živej bytosti, sa v jednom kroku náhody jednoducho nemohlo stať. To by bolo ako hádzanie kockou tisíckrát a stále získanie šestky zakaždým. To neprichádza do úvahy. Avšak ak dovolíte kúsok šťastia v niektorej generácii, a potom kúsok šťastia v budúcej generácii, a ešte raz kúsok šťastia v ďalšej generácii, potom sa kumulatívne pridaním tohto kúsku šťastia krok za krokom, a opäť krok za krokom, môžete prepracovať z ľubovoľného stupňa jednoduchosti do ľubovoľného stupňa zložitosti. Všetko, čo potrebujete, je len dosť času. Takže odkiaľ sa [táto zložitosť] zobrala? Pochádza z postupného prírastkového procesu evolúcie prirodzeným výberom.“

—  Richard Dawkins

DVD: „From frog to a prince“ 4:28
'en: And, of course, the puzzling thing is where does all this complexity come from? Where does all this information come from? It cannot come about by chance. It’s absolutely inconceivable that you could get something as complicated as a bird, and as well designed as a bird, or a human, or a hedgehog, coming about by chance. That’s absolutely out. Because to get from nothing, from no complexity, no information, to the extreme complexity of a modern living thing in one step of chance couldn’t possibly happen. That would be like throwing a dice a thousand times and getting six every single time. It’s out of the question. But if you allow a little bit of luck in any one generation, and then a little bit of luck in the next generation, little bit of luck in the next generation, by cumulatively adding this luck step by step by step by step, you can work from any degree of simplicity to any degree of complexity. All you need is enough time. So where’s it come from? It’s come from gradual incremental process of evolution by natural selection.
Potvrdené výroky

„Edge Foundation): Čomu veríte napriek tomu že to neviete dokázať? (Dawkins): Verím že všetok život, všetka inteligencia, tvorivosť a "dizajn" v celom vesmíre, je priamym alebo nepriamym produktom prírodného výberu. Z toho vyplýva že dizajn vo vesmíre sa objavil neskôr, po období darvinistickej evolúcie. Dizajn nemôže predchádzať evolúcii a preto nemôže byť základom vesmíru. (What we believe but cannot prove, s.9“

—  Richard Dawkins

'en: (Edge Foundation): What do you believe is true even though you cannot prove it? (Dawkins): I believe that all life, all intelligence, all creativity and all “design” anywhere in the universe, is the direct or indirect product of Darwinian natural selection. It follows that design comes late in the universe, after a period of Darwinian evolution. Design cannot precede evolution and therefore cannot underlie the universe.
Potvrdené výroky

„Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta, a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia.“

—  Richard Dawkins

'en: Most people, I believe, think that you need a God to explain the existence of the world, and especially the existence of life. They are wrong, but our education system is such that many people don't know it.
Prisudzované výroky

„Vesmír, ktorý vidíme, má presne tie vlastnosti, aké by sme očakávali, keby nemal v podstate žiaden dizajn, zmysel, žiadne dobro a žiadne zlo; nič len slepú neľútostnú ľahostajnosť.“

—  Richard Dawkins

z River Out of Eden: A Darwinian View of Life, 1995
'en: The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind pitiless indifference.
Potvrdené výroky

„Prítomnosť či neprítomnosť kreatívnej super-inteligencie je neodškriepiteľne vedecká otázka, aj keď v skutočnosti alebo aspoň zatiaľ, nie zodpovedaná.“

—  Richard Dawkins, kniha The God Delusion

The God Delusion, s. 59
'en: The presence or absence of a creative super-intelligence is unequivocally a scientific question, even if it is not in practice - or not yet - a decided one.
Potvrdené výroky

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Viera je presvedčenie napriek tomu, alebo práve preto, že chýbajú dôkazy.“

—  Richard Dawkins

'en: Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
Podobné: Viera znamená presvedčenie, že isté tvrdenia sú pravdivé - napriek tomu, že dôkazy ich pravdivosti sú nedostatočné alebo vyvracajúce jeho pravdivosť. (Dan Barker)
Prisudzované výroky

„So-called alternative medicine either hasn’t been tested or it has failed its tests.“

—  Richard Dawkins

The Enemies of Reason (August 2007)
Kontext: If any remedy is tested under controlled scientific conditions and proved to be effective, it will cease to be alternative and will simply become medicine. So-called alternative medicine either hasn’t been tested or it has failed its tests.

„What worries me about religion is that it teaches people to be satisfied with not understanding the world they live in.“

—  Richard Dawkins, kniha The God Delusion

Heart Of The Matter: God Under The Microscope | BBC (1996)
Varianta: [... ] one of the truly bad effects of religion is that it teaches us that it is a virtue to be satisfied with not understanding.
Zdroj: The God Delusion

„The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference.“

—  Richard Dawkins

Zdroj: River out of Eden (1995), pp. 131–132
Kontext: The total amount of suffering per year in the natural world is beyond all decent contemplation. During the minute it takes me to compose this sentence, thousands of animals are being eaten alive; others are running for their lives, whimpering with fear; others are being slowly devoured from within by rasping parasites; thousands of all kinds are dying of starvation, thirst and disease. [... ] In a universe of blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. DNA neither knows nor cares. DNA just is. And we dance to its music.

„The first cause cannot have been an intelligence, let alone an intelligence that answers prayers and enjoys being worshiped.“

—  Richard Dawkins

Intelligent, creative, complex, statistically improbable things come late into the universe, as the product of evolution or some other process of gradual escalation from simple beginnings. They come late into the universe and therefore cannot be responsible for designing it.
The Huffington Post, 23/10/2006 http://www.huffingtonpost.com/richard-dawkins/why-there-almost-certainl_b_32164.html
Why There Almost Certainly Is No God (2006)

„The evidence for evolution is at least as strong as the evidence for the Holocaust, even allowing for eye witnesses to the Holocaust.“

—  Richard Dawkins, kniha The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution

(p. 8)
The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (2009)
Kontext: Evolution is a fact. Beyond reasonable doubt, beyond serious doubt, beyond sane, informed, intelligent doubt, beyond doubt evolution is a fact. The evidence for evolution is at least as strong as the evidence for the Holocaust, even allowing for eye witnesses to the Holocaust. It is the plain truth that we are cousins of chimpanzees, somewhat more distant cousins of monkeys, more distant cousins still of aardvarks and manatees, yet more distant cousins of bananas and turnips... continue the list as long as desired.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Terry Pratchett fotka
Terry Pratchett19
anglický autor
John Ronald Reuel Tolkien fotka
John Ronald Reuel Tolkien6
britský filológ a autor, tvorca klasických fantasy diel
Aldous Huxley fotka
Aldous Huxley36
anglický spisovateľ
Richard Aldington fotka
Richard Aldington9
anglický spisovateľ a básnik
Douglas Adams fotka
Douglas Adams15
anglický spisovateľ a humorista
Virginia Woolf fotka
Virginia Woolf10
anglická spisovateľka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Gilbert Keith Chesterton146
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu
Jerome Klapka Jerome fotka
Jerome Klapka Jerome25
anglický humorista
John Galsworthy fotka
John Galsworthy47
anglický románopisec a dramatik
William Somerset Maugham fotka
William Somerset Maugham51
britský dramatik, románopisec, rozprávač
Dnešné výročie
Mark Twain fotka
Mark Twain198
americký autor a humorista 1835 - 1910
Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde336
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Winston Churchill fotka
Winston Churchill88
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965
Jonathan Swift fotka
Jonathan Swift44
anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď. 1667 - 1745
Ďalších 22 výročí
Podobní autori
Terry Pratchett fotka
Terry Pratchett19
anglický autor
John Ronald Reuel Tolkien fotka
John Ronald Reuel Tolkien6
britský filológ a autor, tvorca klasických fantasy diel
Aldous Huxley fotka
Aldous Huxley36
anglický spisovateľ
Richard Aldington fotka
Richard Aldington9
anglický spisovateľ a básnik
Douglas Adams fotka
Douglas Adams15
anglický spisovateľ a humorista