Richard Dawkins citáty

Richard Dawkins fotka
11   6

Richard Dawkins

Dátum narodenia: 26. marec 1941

Clinton Richard Dawkins známy ako Richard Dawkins, je významný britský zoológ, etológ, evolučný biológ a propagátor ateizmu.

Diela

The God Delusion
Richard Dawkins

„Náboženstvá vyhlasujú tvrdenia o vesmíre - podobné typy tvrdení, aké vyhlasujú vedci s tým rozdielom, že sa väčšinou mýlia.“

—  Richard Dawkins

'en: Religions do make claims about the universe – the same kinds of claims that scientists make, except they're usually false.
Prisudzované výroky

„Som proti náboženstvu, lebo nás učí uspokojiť sa s tým, že nerozumieme svetu.“

—  Richard Dawkins

'en: I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.
Prisudzované výroky

„A, samozrejme, záhadnou vecou je: Odkiaľ táto všetka zložitosť pochádza? Odkiaľ pochádzajú všetky tieto informácie? K tomu nemožno prísť náhodou. Je to absolútne nepredstaviteľné, že by ste mohli dostať niečo tak zložitého ako vták, a rovnako konštruované ako vták, alebo človeka, alebo ježka, púhou náhodou. To je úplne vylúčené. To, aby sa z ničoho, zo žiadnej zložitosti, zo žiadnej informácie, dospelo k extrémnej zložitosti modernej živej bytosti, sa v jednom kroku náhody jednoducho nemohlo stať. To by bolo ako hádzanie kockou tisíckrát a stále získanie šestky zakaždým. To neprichádza do úvahy. Avšak ak dovolíte kúsok šťastia v niektorej generácii, a potom kúsok šťastia v budúcej generácii, a ešte raz kúsok šťastia v ďalšej generácii, potom sa kumulatívne pridaním tohto kúsku šťastia krok za krokom, a opäť krok za krokom, môžete prepracovať z ľubovoľného stupňa jednoduchosti do ľubovoľného stupňa zložitosti. Všetko, čo potrebujete, je len dosť času. Takže odkiaľ sa [táto zložitosť] zobrala? Pochádza z postupného prírastkového procesu evolúcie prirodzeným výberom.“

—  Richard Dawkins

DVD: „From frog to a prince“ 4:28
'en: And, of course, the puzzling thing is where does all this complexity come from? Where does all this information come from? It cannot come about by chance. It’s absolutely inconceivable that you could get something as complicated as a bird, and as well designed as a bird, or a human, or a hedgehog, coming about by chance. That’s absolutely out. Because to get from nothing, from no complexity, no information, to the extreme complexity of a modern living thing in one step of chance couldn’t possibly happen. That would be like throwing a dice a thousand times and getting six every single time. It’s out of the question. But if you allow a little bit of luck in any one generation, and then a little bit of luck in the next generation, little bit of luck in the next generation, by cumulatively adding this luck step by step by step by step, you can work from any degree of simplicity to any degree of complexity. All you need is enough time. So where’s it come from? It’s come from gradual incremental process of evolution by natural selection.
Potvrdené výroky

„Edge Foundation): Čomu veríte napriek tomu že to neviete dokázať? (Dawkins): Verím že všetok život, všetka inteligencia, tvorivosť a "dizajn" v celom vesmíre, je priamym alebo nepriamym produktom prírodného výberu. Z toho vyplýva že dizajn vo vesmíre sa objavil neskôr, po období darvinistickej evolúcie. Dizajn nemôže predchádzať evolúcii a preto nemôže byť základom vesmíru. (What we believe but cannot prove, s.9“

—  Richard Dawkins

'en: (Edge Foundation): What do you believe is true even though you cannot prove it? (Dawkins): I believe that all life, all intelligence, all creativity and all “design” anywhere in the universe, is the direct or indirect product of Darwinian natural selection. It follows that design comes late in the universe, after a period of Darwinian evolution. Design cannot precede evolution and therefore cannot underlie the universe.
Potvrdené výroky

„Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta, a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia.“

—  Richard Dawkins

'en: Most people, I believe, think that you need a God to explain the existence of the world, and especially the existence of life. They are wrong, but our education system is such that many people don't know it.
Prisudzované výroky

„Vesmír, ktorý vidíme, má presne tie vlastnosti, aké by sme očakávali, keby nemal v podstate žiaden dizajn, zmysel, žiadne dobro a žiadne zlo; nič len slepú neľútostnú ľahostajnosť.“

—  Richard Dawkins

z River Out of Eden: A Darwinian View of Life, 1995
'en: The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind pitiless indifference.
Potvrdené výroky

„Prítomnosť či neprítomnosť kreatívnej super-inteligencie je neodškriepiteľne vedecká otázka, aj keď v skutočnosti alebo aspoň zatiaľ, nie zodpovedaná.“

—  Richard Dawkins, kniha The God Delusion

The God Delusion, s. 59
'en: The presence or absence of a creative super-intelligence is unequivocally a scientific question, even if it is not in practice - or not yet - a decided one.
Potvrdené výroky

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Viera je presvedčenie napriek tomu, alebo práve preto, že chýbajú dôkazy.“

—  Richard Dawkins

'en: Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
Podobné: Viera znamená presvedčenie, že isté tvrdenia sú pravdivé - napriek tomu, že dôkazy ich pravdivosti sú nedostatočné alebo vyvracajúce jeho pravdivosť. (Dan Barker)
Prisudzované výroky

„So-called alternative medicine either hasn’t been tested or it has failed its tests.“

—  Richard Dawkins

The Enemies of Reason (August 2007)
Kontext: If any remedy is tested under controlled scientific conditions and proved to be effective, it will cease to be alternative and will simply become medicine. So-called alternative medicine either hasn’t been tested or it has failed its tests.

„What worries me about religion is that it teaches people to be satisfied with not understanding the world they live in.“

—  Richard Dawkins, kniha The God Delusion

Heart Of The Matter: God Under The Microscope | BBC (1996)
Varianta: [... ] one of the truly bad effects of religion is that it teaches us that it is a virtue to be satisfied with not understanding.
Zdroj: The God Delusion

„The evolution of the capacity to simulate seems to have culminated in subjective consciousness. Why this should have happened is, to me, the most profound mystery facing modern biology.“

—  Richard Dawkins, kniha The Selfish Gene

Zdroj: The Selfish Gene (1976, 1989), Ch. 4. The Gene machine
Kontext: Survival machines that can simulate the future are one jump ahead of survival machines that who can only learn of the basis of trial and error. The trouble with overt trial is that it takes time and energy. The trouble with overt error is that it is often fatal.... The evolution of the capacity to simulate seems to have culminated in subjective consciousness. Why this should have happened is, to me, the most profound mystery facing modern biology.

„What I can’t understand is why you can’t see the extraordinary beauty of the idea that life started from nothing“

—  Richard Dawkins

that is such a staggering, elegant, beautiful thing, why would you want to clutter it up with something so messy as a God?”
During his conversation with the Archbishop of Canterbury, Dr. Rowan Williams, as quoted in The Telegraph, in . In " Richard Dawkins: I can't be sure God does not exist http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9102740/Richard-Dawkins-I-cant-be-sure-God-does-not-exist.html"

„The universe does not owe you a sense of hope.“

—  Richard Dawkins

The Big Questions (2008)
Kontext: "The universe does not owe you a sense of hope. It could be that the world, the universe, is a totally hopeless place. I don't as a matter of fact think it is, but even if it were - that would not be a good reason for believing in God. You cannot say "I believe in X", whatever X is - God or anything else - "because that gives me hope". You have to say "I believe in X because there is some evidence for X". In the case of God - there is not a tiny shred of evidence for the existence of any kind of god.” … “There's plenty of reason for hope in a Godless world. The universe is a beautiful place. The world is a beautiful place. To understand it in a clear-eyed, open-eyed way; to look out at the world and to really understand why we exist, what it's all about - that is a hugely uplifting feeling; That really does give a sense of worth to life, even if life itself is finite, as I believe it is. Nevertheless, it is not a hopeless life without a god, and to re-divert to my earlier point, even if it were - then it's just illogical to say that that gives you evidence for the belief in God." http://www.youtube.com/watch?v=of-8Q3HySjE&t=44m08s

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Terry Pratchett fotka
Terry Pratchett39
anglický autor
John Ronald Reuel Tolkien fotka
John Ronald Reuel Tolkien6
britský filológ a autor, tvorca klasických fantasy diel
Aldous Huxley fotka
Aldous Huxley37
anglický spisovateľ
Richard Aldington fotka
Richard Aldington9
anglický spisovateľ a básnik
Douglas Adams fotka
Douglas Adams15
anglický spisovateľ a humorista
Virginia Woolf fotka
Virginia Woolf10
anglická spisovateľka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Gilbert Keith Chesterton146
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu
Jerome Klapka Jerome fotka
Jerome Klapka Jerome25
anglický humorista
John Galsworthy fotka
John Galsworthy47
anglický románopisec a dramatik
William Somerset Maugham fotka
William Somerset Maugham51
britský dramatik, románopisec, rozprávač
Dnešné výročie
Françoise Sagan fotka
Françoise Sagan39
francúzska autorka 1935 - 2004
Jean Paul Sartre fotka
Jean Paul Sartre54
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scená… 1905 - 1980
Niccolo Machiavelli fotka
Niccolo Machiavelli34
taliansky politik a spisovateľ 1469 - 1527
Zuzana Čaputová fotka
Zuzana Čaputová25
prezidentka Slovenskej republiky 1973
Ďalších 21 výročí
Podobní autori
Terry Pratchett fotka
Terry Pratchett39
anglický autor
John Ronald Reuel Tolkien fotka
John Ronald Reuel Tolkien6
britský filológ a autor, tvorca klasických fantasy diel
Aldous Huxley fotka
Aldous Huxley37
anglický spisovateľ
Richard Aldington fotka
Richard Aldington9
anglický spisovateľ a básnik
Douglas Adams fotka
Douglas Adams15
anglický spisovateľ a humorista