Citáty na tému duch

Zbierka citátov na tému duch.

Súvisiace témy

Celkom 300 citátov, filtrovať:


Vince Lombardi fotka

„Duch, vôľa vyhrať a vôľa vyniknúť - to sú veci, ktoré vydržia a to sú kvality, ktoré sú oveľa dôležitejšie ako ktorékoľvek iné faktory.“

—  Vince Lombardi 1913 - 1970

Original: The spirit, the will to win and the will to excel - these are the things what will endure and these are the qualities that are so much more important than any of the events themselves.
Jimmy Carter fotka

„Duch je ako vietor, v tom, že ho nevidíme, ale môžeme vidieť jeho účinky, ktoré sú hlboké.“

—  Jimmy Carter 39. prezident USA 1924

Original: Spirit is like the wind, in that we can't see it but can see its effects, which are profound.
Reklama
Billy Graham fotka

„Je to práca Ducha Svätého odsúdiť, Božiu prácu súdiť a moju prácu milovať.“

—  Billy Graham americký evanjelik 1918

Original: It is the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge and my job to love.
Camille Paglia fotka

„Kritika v jej najlepšom prípade je re-kreatívna, nie ducha-zabíjanie.“

—  Camille Paglia 1947

Original: Criticism at its best is re-creative, not spirit-killing.
Johann Christian Friedrich Hölderlin fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Uskromnime sa a môžeme prežiť. Zatiaľ bohužiaľ uprednostňujeme rast materiálny pred rastom ducha.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Gustáv Husák fotka

„Keď skúmame dejiny, nachádzame v nich dosť mien, pri ktorých iba titul a hodnosť čosi hovorí; za leskom titulu je však prázdnota. Sú to čierni pasažieri histórie. A nájdeme i iné postavy, hoc aj bez štátnych titulov a hodnosti, v ktorých akoby sa stelesnila problematika doby, ktoré sú symbolmi potrieb, bojov a ilúzií svoje spoločnosti, sú míľnikmi na vývinovej ceste svojho národa. Takouto svetovou postavou v slovenskej histórii je Ľudovít Štúr... Vybral si cestu tŕnistú, lebo si uvedomuje svoju povinnosť voči spoločnosti, voči dejinám. Štúr pochopil vývinovú tendenciu modernej doby a že sa jednoznačne postavil na stranu "utisnutých a odhodených" ľudových vrstiev i národov. Za ich slobodu a lepší život formujú štúrovci prvý dobe zodpovedajúci politický a národný program Slovákov, stmeľujú a zjednocujú uvedomelé sily v národe, organizujú politický i ozbrojený zápas za revolučné požiadavky ľudu a národa, vyvolávajú prvý krát v našich dejinách uvedomelý masový revolučný pohyb.... Z poznania zúfalej situácie ľudových más, z túžby zmeniť ju vytvára skupina štúrovskej inteligencie, nezaťažená rodovými či majetnými výsadami, revolučno-demokratický program odstránenia feudalizmu a zrušenia poddanstva.... Mnoho súdov bolo vyslovené o týchto udalostiach, od súčasníkov i v neskorších rokoch, z pozícií jednotlivých národov i zo širších hľadísk európskej revolúcie. Niektoré novinárske poznámky Marxa a Engelsa, písané v priebehu udalostí bez možnosti bližšieho poznania a analyzovania špecifických podmienok a situácie revolúcie v Rakúsku a Uhorsku, boli neskôr kanonizované ako posledný súd histórie..... V súhrnom pohľade je úloha Štúra a jeho spolubojovníkov v našej národnej histórii vysoko pozitívna a obdivuhodná. Objektivizovali a predstavovali potreby a požiadavky ľudových más, bojovali za ne. Tvoria základný článok vývinovej reťaze našej novodobej histórie.... Čítajte dejiny nášho národa. Nie tie vymyslené pre dokórum jedného režimu, ktorý si ako parvenu zakupoval lepšiu minulosť, ale tie hybné sily, ktoré národ udržali, uvedomili, politicky formovali. V máloktorom národe sú jeho politické dejiny tak históriou jeho kultúrneho vývoja, kultúrnych osobností ako u nás. Štúrova skupina, ktorá prvá politicky viedla náš národ, dávala mu sociálny i hospodársky program, ba dokonca do zbrane ho mobilizovala, neboli to sami básnici, spisovatelia, novinári, kultúrni činitelia? Kuzmány, Janko Kráľ, Vajanský a všetci ostatní, stĺpy našej našej národnej kultúry, boli nositeľmi politického zápasu u nás.... Táto symbióza skutočnej kultúry s progresívnou politikou zostala v nás do dnešného dňa. Nedívajte sa na voľby a na manifestácie, ale na myšlienky, ktoré obstáli v posledných 28. rokoch. Bola to koncepcia Hlinku a Tuku alebo Hodžu a Dérera a ich početných ampliónov, na ktorú by mohol národ dnes nadväzovať? Alebo to bola tá podľa Štúra, pohybujúca a zapaľujúce iskra ducha ľudského, ktorú nachádzame v dielach Novomeského, Smreka, Jilemnického, Kráľa, Jesenského, v článkoch Clementisa v kultúrnom a umeleckom podaní toľkých avantgardných činiteľov a v politickom formulovaní socialistického hnutia u nás? Komunistické hnutie a kultúra bili sa za to isté, i keď dakedy na rozličných frontoch: za slobodu človeka, za pravdu a krásu v ľudskom spoločenstve. K týmto zdrojom národných a kultúrnych síl sa vraciame, ked robíme jeden a chystáme sto krokov dopredu."“

—  Gustáv Husák 1913 - 1991

Reklama
Laco Novomeský fotka
Vladimír Clementis fotka

„Odhliadnúc od niekoľkých prestrelkov malo skôr romantický, než panslavisticky reakčný ráz... ideológie od Kollára naplnená duchom humanistickým a nie slovanským šovinizmom.“

—  Vladimír Clementis 1902 - 1952
DRUG, S. Stúrov program na našich zástavách. Davisti o štúrovcoch. Bratislava: Smena. 1990. ISBN 80-221-00800-3, s.111

 Mooji fotka
Stefan Zweig fotka
Reklama
Stefan Zweig fotka
 Ján Pavol II. fotka
 Ján Pavol II. fotka
 Ján Pavol II. fotka
Ďalšie

Images with citáty na tému duch