Konfucius citáty strana 5


„Či sa pokladám za múdreho? Nie! To len medzi hlupákmi som schopný múdrej a vyčerpávajúcej odpovede!“

„Človek má pomáhať ľuďom v núdzi, ale nikdy nemá obohacovať bohatých.“


„Nezáleží na tom, ako pomaly napreduješ, pokiaľ nezastavíš.“

„Poézia môže ľudí vzrušiť, otvoriť im oči, spojiť ich, vysloviť ich želanie.“

„Urodzený človek sa vyzná v tom, čo je správne. Rovnako, ako sa malý človek vyzná v tom, čo sa vyplatí.“

„Nepoznal som muža, ktorý by miloval cnosť väčšmi ako ženy.“

„Na človeku jediné dobré je jeho dobrá vôľa.“

„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“


„Šľachetný muž je zmierlivý, ale nie povoľný, malý človek je povoľný, ale nie zmierlivý.“

„Najväčší úspech človeka nie je v tom, že nepadne, ale v tom, že vždy opäť vstane.“

„Remeselník, ktorý chce dobre pracovať, brúsi ostrie svojho náradia. Ži v priateľstve s najcnostnejšími.“

„Náš najväčší úspech nespočíva v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy sa zase pozdvihneme, kedykoľvek padneme.“


„Kto nepozná váhu slov, ten nemôže poznať ľudí.“

„Ak je človek k sebe prísny, málokedy zlyhá.“

„Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojím srdcom.“

„Ľudia majú uskutočňovať len jednu jedinú prirodzenú pravdu.“

Podobní autori