Romano guardini citát #294238

Romano guardini foto
Romano guardini 47
nemecký teológ a kňaz 1885 – 1968
„Koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? Koľko morí na tomto svete sú moriami smútku? Koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? Koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? Koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? Koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta: Kedy tomu bude pre nás koniec? Môžeš to zmeniť?“

Romano guardini citáty

Romano guardini foto

47   10

Romano guardini

Dátum narodenia: 17. február 1885
Dátum úmrtia: 1. október 1968

Romano Guardini bol nemecký filozof talianskeho pôvodu, predstaviteľ náboženskej filozofie.


„Viera nie je iba záležitosťou milosti, lae aj rytierstvom srdca.“

„Koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? Koľko morí na tomto svete sú moriami smútku? Koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? Koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? Koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? Koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta: Kedy tomu bude pre nás koniec? Môžeš to zmeniť?“


„Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!“

„Čím čistejšie je tvoje srdce, tým jasnejšie svieti slnko.“

„To, čo chýba mladým ľuďom na to, aby boli úspešní v živote, je ten tak banálny, ale základný postoj, ktorý vedie k úspechu: trpezlivosť.“

„Život kresťana síce prebieha v čase, ale už v sebe nesie večnosť. To platí aj pre deň Pána. Ukazuje smerom späť a hovorí: Kristus vstal a v jeho zmŕtvychvstaní sa naplnilo vykúpenie.“

„V skutočnosti každá hodina, každý deň a každý rok predstavuje životný úsek našej konkrétnej jedinečnej existencie, ktorý prichádza len raz a v celku života zaujíma nenahraditeľné miesto.“

„Veci boli zverené človeku, aby ich používal na svoje dobro, ale aj na to, aby veci naplnili vlastný zmysel. Vergíliove slová o lacrimae rerum, slzách vecí, na ktorých sa pácha násilie, sú veľmi pravdivé. Byť správcom bytia je niečo významné.“


„Svet nie je divou prírodou, ktorá by sa stávala vlastníctvom až vtedy, keď sa jej chopí človek. Nejestvuje príroda bez pána. Od počiatku bola bytostne vlastníctvom. Vlastníctvom svojho Tvorcu. On ju však dal do vlastníctva človekovi, ktorý je jeho obrazom. Boh mu dáva dar, že môže byť pánom, a poveruje ho, aby toto panovanie uskutočňoval. Ale ak sa mu to má podariť, tak sa to musí diať v pravde a zodpovednosti voči tomu, ktorému patrí svet.“

„Tolerancia: Vážiť si skutočnosť, že niekto zo svojej duševnej slobody našiel pravdu, alebo si myslí, že ju našiel.“

„Všetky zložky života - veci, skutky, vzťahy, poriadky - nadobudnú svoj plný zmysel až vtedy, keď ponad svoj bezprostredný vecný obsah získajú náboženskú dimenziu.“

„Tam, kde jeden druhému oznámi: "Chcem, aby si bol", tam môže človek získať rozum a môže rozvinúť svoje najlepšie schopnosti.“


„Vďačnosť je spomienka srdca.“

„V tichu siedmeho dňa má človek zložiť svoju korunu a má sa pozdvihnúť k obrazu skutočného Pána. Boh sa má stať viditeľným v tajomstve pokoja siedmeho dňa.“

„Úctu človeka k sebe samému treba takmer nanovo objaviť. Je zakorenená vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám Boh si nás váži.“

„Máme na sietnici slepú škvrnu: už nevidíme neviditeľné.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 47 citátov