Konfucius citáty strana 5


„Urodzený človek sa vyzná v tom, čo je správne. Rovnako, ako sa malý človek vyzná v tom, čo sa vyplatí.“

„Múdrosť je priznanie si toho, čo viem, že to viem a toho, čo neviem, že to neviem.“


„Nepoznal som muža, ktorý by miloval cnosť väčšmi ako ženy.“

„Na človeku jediné dobré je jeho dobrá vôľa.“

„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“

„Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“

„Šľachetný muž je zmierlivý, ale nie povoľný, malý človek je povoľný, ale nie zmierlivý.“

„Ak si človek nevšíma problémy, ktoré sú vzdialené, bude mať s nimi starosti až sa priblížia.“


„Najväčší úspech človeka nie je v tom, že nepadne, ale v tom, že vždy opäť vstane.“

„Remeselník, ktorý chce dobre pracovať, brúsi ostrie svojho náradia. Ži v priateľstve s najcnostnejšími.“

„Náš najväčší úspech nespočíva v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy sa zase pozdvihneme, kedykoľvek padneme.“

„Kto nepozná váhu slov, ten nemôže poznať ľudí.“


„Ak je človek k sebe prísny, málokedy zlyhá.“

„Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojím srdcom.“

„Ľudia majú uskutočňovať len jednu jedinú prirodzenú pravdu.“

„Váž si sám seba a druhí si ťa budú vážiť.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 122 citátov