Ján Pavol II. citáty strana 3

„Boh nepotrebuje čiastočných kresťanov, ale plnokrvných katolíkov.“

„Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev... ale je rovnako cestou pre každého človeka.“


„Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho napoak v srdciach ľudí umlčať.“

„S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.“

„Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.“

„Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“

„Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vyslovil.“

„Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.“


„Pluralistický a demokratický štát môže žiť a prosperovať iba na základe vzájomného rešpektovania práv a povinností väčšiny a menšiny.“

„Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

„Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.“

„Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.“


„Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne.“

„Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo je dobré a buduje nové.“

„Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.“

„Svet potrebuje Božích šialencov... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta. Światu... potrzeba Bożych szaleńców,... jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe..., którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą. (pl)“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 117 citátov