Ján Pavol II. citáty strana 3

„Spoločenské komunikačné prostriedky sa môžu veľmi pričiniť o jednotu medzi ľudmi.“

„Na cestách našich problémoch a našich nepokojov, niekedy i našich hlbokých sklamaní, chce nám byť božský pocestný naďalej sprievodcom, aby nás vysvetľovaním Svätého písma uvádzal do chápania Božích tajomstiev.“


„Boh nepotrebuje čiastočných kresťanov, ale plnokrvných katolíkov.“

„Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev... ale je rovnako cestou pre každého človeka.“

„Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho napoak v srdciach ľudí umlčať.“

„S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.“

„Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.“

„Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“


„Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vyslovil.“

„Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.“

„Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

„Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.“


„Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.“

„Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne.“

„Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo je dobré a buduje nové.“

„Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 118 citátov