Ján Pavol II. citáty strana 2


„Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti.“

„Ateizmus sa nedá zlúčiť so slobodou ľudského ducha, lebo vopred popiera. že človek je bytosť, ktorá hľadá Boha.“


„Myšlienka na smrť musí vstúpiť do nášho života - nie aby nás deprimovala a vyrušovala, ale aby nás podnecovala dobre zmýšľať a konať, aby sme nikdy nestratili z dohľadu tú obšťastňujúcu poslednú hranicu, ktorou je sám Boh.“

„Vieru v Boha, ktorý sa vtelením stal spoločníkom na našom putovaní, treba ohlasovať všade, zvlášť na našich cestách a medzi našimi domami, ako prejav našej vďačnej lásky a prameň nevyčerpateľného požehnania.“

„Kríž značí, že človek Boha odmietol a že ho zasa prijíma. Je znamením najhlbšieho poníženia človeka, ale aj jeho povýšenia.“

„Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha.“

„Povolanie od Boha je povolanie dynamické, misionárske, zamerané na šírenie Božieho kráľovstva.“

„Boh je najvyššou inštanciou etiky a najvyššou garanciou proti každému zneužívaniu moci jedného človeka nad druhým.“


„Duch Svätý je tajomným umelcom vesmíru. Pri pohľade na tisícročie chcel by som želať všetkým umelcom, aby mohli bohato prijať dar tvorivej inšpirácie, v ktorej má počiatok každé opravdivé umelecké dielo.“

„Eucharistia je tajomstvom prítomnosti. Prostredníctvom nej sa najvznešenejším spôsobom uskutočňuje Ježišov prísľub, že zostane s nami až do konca sveta.“

„Eucharistia, tak ako Máriin chválospev, je predovšetkým chválou a vzdávaním vďaky. Presne toto je eucharistický postoj. Eucharistia je nám daná, aby sa náš život, tak ako Máriin, celý stal Magnifikatom.“

„Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.“


„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“

„Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.“

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“

„Majte trpezlivosť s Cirkvou. Vždy je spoločenstvom slabých a hriešnych ľudí.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 118 citátov